Медицинска небрежност

14 Jan 2019

Table of Contents

Ако сте получили неадекватни медицински грижи, вие може да предявите иск за обезщетение по-скоро срещу NHS Trust, отговорен за болницата в която сте получили съответните гружи, а не срещу индивидуален лекар, медицинска сестра, стоматолог или друг медицински специалист. 

Съгласно английското законодателство, можете да предявите иск за обезщетение само за наранявания и свързаните с тях финансови загуби, ако можете да докажете, че ответната страна е постъпила „небрежно“ и че това ви е причинило загуба или вреда. “Небрежност” в юридическия смисъл на думата означава грешка, която не би била направена от нито един разумно компетентен специалист в съответната област. Ако някой разумно компетентен специалист би направил същото, то искът ви ще бъде несъстоятелен. 

Това означава, че трябва да докажем, че е настъпило нарушение на задълженията за медицинска грижа от страна на съответния специалист както и че това нарушение на задълженията ви е причинило вреди и загуби. Прилага се тест, чиито условия трябва да бъдат изпълнени, преди да можем да докажем нарушение на задълженията за медицинска грижа. Необходимо е също да имаме и копия от медицинската ви документация, които ще изпратим на независим медицински експерт, който ще ги прегледа и прецени дали има основание за предявяване на иск за обезщетение. Експертът може също така да коментира причинно-следствената връзка между медицинско обслужване и нараняването което сте получили. В случай на по-сложни казуси, може да се наложи и допитване до други експерти. 

Можете да предявите иск за обезщетение за щетите които лично сте претърпели (наричани „общи щети“) и за всякакви финансови загуби, причинени по небрежност (наричани „специални щети“). 

1. Общи щети 

Това е компенсация за болката и страданието и загубата на удоволствие от живота, в резултат от небрежност. Без медицинско заключение относно вашите наранявания, ние не можем да преценим стойността на този елемент от иска. Винаги е по-добре да имате изготвен медицински доклад, преди да се съгласите с обезщетението, така че всички аспекти да бъдат взети под внимание. Също така ще трябва да подготвим свидетелски показания от ваше име и ако е необходимо от ваши приятели и семейството ви, които да описват трудностите, които изпитвате. 

2. Специални щети 

В допълнение към общите щети, може да имате право на обезщетение за „специални вреди“, които могат да включват медицински такси, пътни разходи, загуба на доходи, разходи за грижи и всички други непредвидени разходи в резултат от предявената небрежност. 

Понякога, ако искът е оспорен, ответната страна може да предложи обезщетение с намален размер като компромисен вариант. Ако това се случи, ние ще ви посъветвам дали намалената сума трябва да бъде приета, вместо да отидете в съда, където рискувате да загубите. 

Законовият срок за преследване на иск за медицинска небрежност е 3 години от датата на нараняването или 3 години от датата, на която сте узнали, че вашето нараняване се дължи на небрежността на друго лице.


Share this article